O firmie
Przedsiębiorstwo budowlane LEMTER specjalizuje się w układaniu sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych. Od ponad 15 lat zajmujemy się usuwaniem awarii, remontami oraz budową sieci wodociągowej na terenie działalności BPK w Bytomiu – Obszar I (Dzielnice: Centrum, Rozbark, Łagiewniki), a od 2018 r. rozszerzyliśmy zakres współpracy o Obszar II (Dzielnice: Miechowice, Karb, Bobrek, Szombierki). W zakresie sieci wod-kan ściśle współpracujemy także z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie.

Świadczymy również usługi związane z wykonywaniem robót drogowych, budowlano-wykończeniowych i energetycznych, a także rekultywacją, zagospodarowaniem
i kompleksową pielęgnacją terenów zieleni. 

Ponadto, dysponujemy specjalistycznym sprzętem umożliwiającym realizację usług
w zakresie odpompowywania wody o bardzo dużej wydajności.

Od 2013 r. rozszerzyliśmy swoją ofertę o działalność w zakresie specjalistycznego projektowania i architektury oraz o roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.

  

Szczegółowy zakres wykonywanej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa obejmuje:

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów,
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • Specjalistyczne roboty budowlane,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • Wykonywanie instalacji:
  • wodno-kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych,
  • klimatyzacyjnych,
  • dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych,
  • drzwi automatycznych oraz obrotowych,
  • instalacji odgromowej,
  • podciśnieniowych systemów czyszczących,
  • izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej
 • Zakładanie stolarki budowlanej,
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • Działalność w zakresie architektury,
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • Produkcja wyrobów własnych z betonu,

ceidgPrzedsiębiorstwo, chcąc sprostać zwiększającym się wymaganiom współpracujących podmiotów gospodarczych, wdrożyło  System Zarządzania Jakością. Mamy nadzieję, że umacnia on wypracowaną przez lata pozycję naszej firmy na rynku i będzie ona zawsze utożsamiana wyłącznie z tradycją, solidnością i dobrą jakością wykonywanych usług. Przywiązujemy dużą wagę do jakości świadczonych usług oraz zadowolenia Inwestorów. Ma to wyraz w przyjętej i realizowanej w przedsiębiorstwie Polityce Jakości oraz w opracowywanych każdego roku Celach i zadaniach Jakości.Mając na uwadze wymagania i dobro naszych klientów, firma zobowiązuje się zapewnić najwyższą jakość oferowanych przez nas usług oraz satysfakcję i zadowolenie Klientów.

W dążeniu do wypełnienia naszej misji kierujemy się następującymi celami strategicznymi:

 • przestrzeganie warunków zawieranych kontraktów i przyjmowania zamówień oraz wywiązywania się z nich w sposób terminowy i satysfakcjonujący Klienta,
 • stosowanie się do obowiązujących w firmie przepisów prawa, Prawa Budowlanego, Polskich Norm, norm i wytycznych branżowych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • umocnienie dotychczasowej pozycji Firmy na rynku świadczonych usług,
 • rozszerzenie rynku usług przy zachowaniu ich wysokiej jakości oraz inwestowaniu w infrastrukturę firmy i starannemu doborowi dostawców i podwykonawców,
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu,
 • stosowanie rozwiązań systemowych i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.